e-Twinning

Čo sú projekty eTwinning ?

Projekty v programe eTwinning vznikajú v rámci elektronickej spolupráce európskych škôl na všetkých stupňoch (materské, základné, stredné). Učitelia, deti, žiaci a študenti využívajú internet na vzájomnú komunikáciu, spoločné vytvorenie projektu a jeho realizáciu. Otvárajú sa tak hranice a vznikajú nové možnosti na výmenu odborných skúseností pedagógov, poznatkov o krajine priateľov, o jej histórii, zvykoch, tradíciách. Samozrejme, všetci zúčastnení získavajú vlastnú skúsenosť o potrebe a zmysluplnosti počítačovej gramotnosti v súčasnej dobe.

Tvorba portfólia alternatívnych činností integráciou výtvarnej a hudobnej výchovy v detskom centre M&M chceme nahliadnuť do širokého spektra výučby netradičných činností a priblížiť významnú sféru, ako prispieť k eliminácii stereotypu pri edukačnom procese.

Ciele projektov:

 • vytvoriť portfólio alternatívnych činností prepojených z hudobnej a výtvarnej výchovy,
 • vymieňať si názory a postrehy pri výučbe alternatívnych činností v jednotlivých krajinách,
 • rozvinúť komunikáciu a podporiť zapojenie IKT pri výučbe alternatívnych činností,
 • vytvoriť pracovné vzťahy s partnerskými školami,
 • vytvoriť spoluprácu učiteľov,
 • rozvinúť u detí poznanie krásna prostredníctvom alternatívnych činností,
 • stimulovať u detí komunikáciu s rovesníkmi z partnerských škôl,
 • oboznámiť deti s krajinami partnerských škôl.

Komunikácia detí v projektoch:

 • kreslenie na hudbu,
 • dokresľovanie na hudbu,
 • tvorba nástenky,
 • tvorba a príprava mandál,
 • tvorba porfólia,
 • videorozhovor,
 • posielanie pohľadníc.