Vzdelávanie

image

Náš učebný plán je zostavený tak, aby naplno rozvíjal potenciál dieťaťa, ale súčasne mu umožnil užiť si príjemne a zaujímavo strávený čas v spoločnosti kamarátov. V rámci každodennej rutiny dostane každé dieťa možnosť tvoriť, skúmať okolité prostredie, učiť sa riešiť problémy, ale nadobudnúť aj sociálne zručnosti prostredníctvom priamej skúsenosti. Deti si rozvíjajú vlastné sebavedomie a intelekt prostredníctvom činnosti – vyváženej práce rúk a umu počas individuálnych aj skupinových hier.

Deti prirodzene milujú stále väčšiu samostatnosť, chcú sa vedieť postarať o seba aj svoje okolie. Sú dychtivými pozorovateľmi a osobitne ich priťahujú činnosti dospelých, chcú ich napodobňovať. Deti prechádzajú „citlivými obdobiami“, počas ktorých majú silnú túžbu niečo sa naučiť alebo robiť. Počas týchto období sa učia s výnimočnou ľahkosťou a vôľou. Dokážu sa na zaujímavú činnosť sústrediť veľmi dlho a dokonca ju mnohokrát opakovať, až pokým nie sú úplne spokojné a šťastné. Ak sa im v správnom čase ponúkne správna činnosť, deti sa bez námahy dokážu naučiť a pochopiť aj zložité princípy fungovania vecí. Tento pocit ľahkosti v spojení so záujmom v nich ostáva ako pozitívny zážitok a pocit uspokojenia z nadobudnutých vedomostí a zručností, ktorý tvorí základ ďalšieho sebavedomého skúmania.

Nie je to nútený proces učenia, ale zábavné získavanie informácií a zručností z vlastnej vôle v procese hry zasadenom do reality života.

Kladieme dôraz na individuálny prístup učiteľov. Každé dieťa bude postupovať vlastným tempom, bude mať vlastný priestor a slobodu skúmať bez vyrušovania. Deti majú tiež právo vybrať si, či sa chcú činnosti venovať sami, alebo spolu s iným dieťaťom či deťmi. Úlohou učiteľov je sprevádzať deti v prostredí. Pomáhať im, aby sa jeho prostredníctvom učili navzájom vychádzať. Učiteľ nie je stredobodom pozornosti, skôr deti nadchýna, aby objavovali prostredníctvom materiálov. Sleduje prirodzené záujmy detí, vedie ich k samostatnosti, uvažovaniu, trpezlivosti a tolerancii.

Zároveň rešpektujeme rodičov ako hlavných a najdôležitejších poskytovateľov starostlivosti a výchovy a veríme, že rodičia a učitelia sú vo vzdelávaní a v starostlivosti o dieťa partnermi.

 

Curriculum Mimi a Montyho:

– dodržiavať pravidlá, ktoré nás ochraňujú a umožňujú nám rozvíjať sa,

– riešiť problémy verbálne a láskavo, nie fyzicky a prostredníctvom konfliktu,

– byť priateľský ku každému, prejavovať ohľaduplnosť voči pocitom,

– uvedomiť si, že chyby nás posúvajú ďalej,

– dodržiavať čistotu, aby sme boli zdraví,

– starať sa o svoje okolie, ponúknuť pomocnú ruku,

– podeliť sa s ostatnými,

– ozdobiť svoju reč zdvorilými slovami, lebo sú príjemné nášmu

sluchu a prejavujú lásku a úctu k druhým ľuďom,

– trpezlivo dokončiť svoju prácu.